Καινοτομία στη πυροπροστασία !

  Καινοτομία στη πυροπροστασία !

  30.896 επισκέψεις στο άρθρο

  Kοινοποίησέ το »

  TEKTO HELLAS: ΣΟΒΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ PROTHERM LIGHT Καινοτομία στην πράξη! Mα ας δούμε τι ακριβώς αφορά.

  Tι είναι

  Ο PROTHERM LIGHT είναι ένας καινοτόμος ελαφρύς σοβάς παθητικής πυροπροστασίας αποτελούμενος από παρθένους κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης EPS, υδραυλικά συνδετικά και ειδικά πρόσθετα. Είναι ειδικά σχεδιασμένος για την παθητική πυροπροστασία φερόντων δομικών στοιχείων από χάλυβα, τούβλα, κανονικό και προ-εντεταμένο σκυρόδεμα. Είναι κατάλληλος τόσο για κατοικίες όσο και για βιομηχανικά κτίρια και μπορεί να εφαρμοστεί εσωτερικά και εξωτερικά.

  Πως δρά
  Όταν ο σοβάς PROTHERM LIGHT εκτεθεί στη φωτιά, η θερμότητα απορροφάται από το προϊόν και οι κόκκοι πολυστερίνης εξαχνώνονται χωρίς δημιουργία φλόγας ή σταγονιδίων και χωρίς παραγωγή καπνού. Αυτό δημιουργεί μια δομή αποτελούμενη από το υδραυλικό συνδετικό και τις κενές κυψελίδες που απομένουν από την εξάχνωση των κόκκων πολυστερίνης. Επομένως, ο σοβάς αλλάζει τα φυσικά χαρακτηριστικά του και γίνεται μια στρώση προϊόντος με υψηλή θερμική αντίσταση. Το πλεονέκτημα αυτό λειτουργεί προσθετικά με την απώλεια του κρυσταλλικού νερού και το πάχος του υλικού. Οι φωτογραφίες δείχνουν τον σοβά πριν και μετά από την έκθεση στη φωτιά και στη θερμότητα, όπου είναι εμφανές πως οι κόκκοι έχουν αντικατασταθεί από κενές κυψελίδες.

  Πως πιστοποιείται
  Ο σοβάς PROTHERM LIGHT είναι πιστοποιημένος με CE σύμφωνα με την ΕΤΑ 18/111 με ημερομηνία 29/01/2019. Η δήλωση επιδόσεων και οι δείκτες πυραντίστασης διατίθενται για τους σχεδιαστές μηχανικούς από το τεχνικό μας τμήμα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι σοβάς PROTHERM LIGHT ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των κριτηρίων του Π.Δ. 41/2018, όπως αναλύεται παρακάτω.

  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
  Ο σοβάς παθητικής πυροπροστασίας PROTHERM LIGHT είναι πλήρως άκαυστος. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 είναι κατηγορίας A1. Η κατηγοριοποίηση αυτή σημαίνει πως ο σοβάς παθητικής πυροπροστασίας PROTHERM LIGHT είναι πρακτικά άκαυστος, δεν  συμβάλλει στην ανάφλεξη και στην καύση, δεν συμβάλει στην παραγωγή καπνού και δεν παράγει φλεγόμενα σωματίδια ή σταγόνες.

  ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
  Ο σοβάς παθητικής πυροπροστασίας δομικών στοιχείων έχει επιδόσεις πυραντίστασης κατηγορίας REI. Δηλαδή, πληρούνται οι απαιτήσεις της Ευστάθειας ή φέρουσας ικανότητας (load bearing capacity) που συμβολίζεται με R, οι απαιτήσεις της Ακεραιότητας (Integrity) που συμβολίζεται με E και η απαίτηση της Θερμομονωτικής ικανότητας (thermal insulation) που συμβολίζεται με I. Ο σοβάς παθητικής πυροπροστασίας PROTHERM LIGHT είναι πιστοποιημένος για τη συνεισφορά του στην πυραντίσταση των φερόντων δομικών στοιχείων σύμφωνα με το EN 13381, τόσο για χάλυβα, όσο και για σκυρόδεμα αλλά και για σύμμεικτη κατασκευή από τραπεζοειδή λαμαρίνα & σκυρόδεμα.
  Οι αξιολογήσεις αυτές είναι διαθέσιμες για τους σχεδιαστές μηχανικούς.
   
  Ο σοβάς παθητικής πυροπροστασίας PROTHERM LIGHT είναι το πιο κατάλληλο προϊόν για την παθητική πυροπροστασία φερόντων δομικών στοιχείων. Ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση του απαιτούμενου πάχους εφαρμογής ακολουθεί τις κλασικές αρχές της μηχανικής. Για την διευκόλυνσή σας, παρακάτω παρουσιάζουμε τη διαδικασία σχεδιασμού παθητικής πυροπροστασίας για χάλυβα με το PROTHERM LIGHT μαζί με μερικές βασικές επιστημονικές έννοιες της μηχανικής και της παθητικής πυροπροστασίας.
   
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΤΟ PROTHERM LIGHT

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Το παρόν άρθρο αφορά τη συμπεριφορά του χάλυβα στη φωτιά και πιο συγκεκριμένα τις μεταβολές των μηχανικών χαρακτηριστικών του με τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Μετά από την εισαγωγή σε μερικές σημαντικές παραμέτρους της πυραντίστασης του χάλυβα, θα γίνει μια περιγραφή της διαστασιολόγησης της μεθόδου παθητικής πυροπροστασίας με σοβάδες και θα ακολουθήσει ένα παράδειγμα διαστασιολόγησης με το Protherm Light.
   
  2. ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
  Η πυραντίσταση σχετίζεται με την ικανότητα των δομικών στοιχείων να αντιστέκονται στη φωτιά. Οι κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται:
  • Η αποτροπή φαινομένων δομικής αστοχίας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (λεπτά της ώρας)  για την ασφαλή εκκένωση των χρηστών του κτιρίου αλλά και των πυροσβεστών.
  • Ο περιορισμός της φωτιάς στο χώρο.
  • Το ενδεχόμενο οι ομάδες διάσωσης να εργαστούν με ασφάλεια.
  • Η διασφάλιση των δραστηριοτήτων εντός των κτιρίων.
  • Η διασφάλιση του περιβάλλοντος σε περίπτωση φωτιάς.
  Η πυραντίσταση μετράται σε ώρες ή λεπτά της ώρας ανάλογα με τα σχετικά πρότυπα. Πρέπει να σημειωθεί πως αυτός ο χρόνος αφορά μια θερμική συσχέτιση, που περιγράφεται με μια καμπύλη συνάρτησης Θερμοκρασίας-Χρόνου.

  Για τη δημιουργία διεθνών και κοινών καμπύλων Θερμοκρασίας-Χρόνου, πολλές τέτοιες καμπύλες έχουν δημοσιευθεί.  Η πιο κοινή και αναγνωρισμένη όμως είναι η καμπύλη ISO834, που φαίνεται στο Διάγραμμα 1.

  3. ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΩΤΙΑΣ
  Ο χάλυβας είναι ένα καταπληκτικό δομικό προϊόν. Έχει πολύ μεγάλες αντοχές και μπορεί να παραχθεί σε μικρές διατομές και να μειώσει τον όγκο μιας κατασκευής.
  Τα εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά του βασίζονται στην δομή του τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και μακροσκοπικά. Αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά όμως καθιστούν το χάλυβα και έναν καλό αγωγό της θερμότητας.
  Ο συνδυασμός των μικρών διατομών και της καλής αγωγιμότητας καθιστούν τον χάλυβα ευάλωτο στη φωτιά.
  Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την τάση μερικών παραμέτρων του χάλυβα όπως το μέτρο ελαστικότητα, το όριο διαρροής και το όριο αναλογικότητας σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.

  4. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  Το πρότυπο αναφοράς και ο υπολογισμός της παθητικής πυροπροστασίας για το χάλυβα περιγράφονται στον Ευρωκώδικα 3. Μία από τις μεθόδους που διασφαλίζουν την πυραντίσταση του χάλυβα είναι η προστασία του με πυράντοχους σοβάδες ειδικά σχεδιασμένους και πιστοποιημένους για την προστασία του χάλυβα.

  Για την εφαρμογή αυτών των προϊόντων σε χαλύβδινα στοιχεία, απαιτείται η δοκιμή και η πιστοποίηση τους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13381-4 σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Κατά τη δομική, το χαλύβδινο στοιχείο προστατεύεται με τον πυράντοχο σοβά, τοποθετείται σε φούρνο και θερμαίνεται σύμφωνα με την καμπύλη ISO834. Τα αποτελέσματα της δοκιμής, εφόσον είναι θετικά, δημιουργούν μια αναφορά από την οποία υποδεικνύεται το απαιτούμενο πάχος για την προστασία των χαλύβδινων στοιχείων.
   
  4.1 Συντελεστής διατομής
  Για τον καθορισμό της παθητικής πυροπροστασίας απαιτείται η χρήση του συντελεστή διατομής. Αυτός ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ της περιμέτρου του προφίλ που εκτίθεται στην φωτιά προς την επιφάνεια διατομής. Το Διάγραμμα 3 δίνει ένα γραφικό παράδειγμα του συντελεστή διατομής.

  4.2 Υπολογισμός πάχους με πυράντοχο σοβά
  Εφόσον καθοριστεί ο συντελεστής διατομής του χαλύβδινου στοιχείου (HEA300, IPE 180...) καθώς και ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης (60 λεπτά, 90 λεπτά…), απαιτείται να γίνει ο υπολογισμός της κρίσιμης θερμοκρασίας για το χαλύβδινο στοιχείο. Η κρίσιμη θερμοκρασία του προφίλ του χαλύβδινου στοιχείου είναι η θερμοκρασία στην οποία το χαλύβδινο στοιχείο δεν αντέχει πλέον να συντηρεί το υφιστάμενο φορτίο.
  Για πιο λεπτομερή περιγραφή μπορείτε να ανατρέξετε στον Ευρωκώδικα 3.
  Η συμβατικά αποδεκτή κρίσιμη θερμοκρασία είναι περίπου 500 βαθμούς /550 βαθμούς C.

  Εφόσον έχουν καθοριστεί οι παρακάτω παράμετροι:
  - Ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης
  - Συντελεστής διατομής
  - Κρίσιμη θερμοκρασία

  Τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις δοκιμών σύμφωνα με το  ΕΛΟΤ EN 13381-4 για τον καθορισμό του απαιτούμενου πάχους που εξασφαλίζει τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο πυραντίστασης.
   
  5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΟΒΑ PROTHERM LIGHT
  Παράδειγμα διαστασιολόγησης με πυράντοχο σοβά.
  Protherm Light σε δύο διαφορετικά προφίλ χαλύβδινων στοιχείων:
  • HEB 300 – Ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης 90 λεπτά (1,5h) – Συντελεστής διατομής 116 m(-1)
  • HEA 200 – Ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης 60 λεπτά (1 h) – Συντελεστής διατομής 211 m(-1)
  Και για τα δύο χαλύβδινα προφίλ θεωρήσαμε έκθεση σε φωτιά και στις 4 πλευρές και κρίσιμη θερμοκρασία 550 βαθμούς C.

  Τώρα ο υπολογισμός του πάχους είναι εφικτός. Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται ο πίνακας για πυραντίσταση 60 λεπτά, με την υπόδειξη του απαιτούμενο πάχους εφαρμογής για το χαλύβδινο προφίλ HEA 200.
  Στο Διάγραμμα 5 αντίθετα παρουσιάζεται  ο πίνακας για πυραντίσταση 90 λεπτά, με την υπόδειξη του απαιτούμενο πάχους εφαρμογής για το χαλύβδινο προφίλ HEB 300.
   
  Diego Cecchinato                           Αρχιτεκτονίδης Θεόδωρος
  Μηχανολόγος Μηχανικός               Χημικός Μηχανικός
  Fireproofing specialist                   MSc. Διεργασίες & τεχνολογία προηγμένων υλικών

  Για οποιαδήποτε τεχνική ή εμπορική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αρχιτεκτονίδη Θεόδωρο στο 2310-511871 ή στο [email protected]

  TEKTO HELLAS

  2310 511871
  https://www.tekto.gr/

  Kοινοποίησέ το »

  KEBE
  ΧΑΛΚΙΣ / ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ
  Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε. ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ
  ROTOSAL ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.