Οι νέες φορολογικές υποχρεώσεις για φωτοβολταϊκά ως 500kw

1651 επισκέψεις στο άρθρο

Με το άρθρο 10 νέας τροπολογίας στο νομοσχέδιο επαναπροσδιορίζεται η συνολική ισχύς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσιες (500) KW, αντί από εκατό (100) KW που ίσχυε μέχρι πρότινος, προκειμένου να θεωρηθεί η διαχείρισή τους ως αγροτική εκμετάλλευση, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

Με το άρθρο 10 νέας τροπολογίας στο νοµοσχέδιο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισµού, ρυθµίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» επαναπροσδιορίζεται η συνολική ισχύς ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσιες (500) KW, αντί από εκατό (100) KW που ίσχυε µέχρι πρότινος, προκειµένου να θεωρηθεί η διαχείρισή τους ως αγροτική εκµετάλλευση, υπό την οριζόµενη προϋπόθεση.

Kοινοποίησε το »

`Αρθρο 10: «Αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3874/2010».

Οι περ. δ) και στ) της παρ. 1, περί του ορισµού της αγροτικής εκµετάλλευσης και της αγροτικής δραστηριότητας, και η παρ. 4, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων φυσικών προσώπων που απασχολούνται στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α` 151) τροποποιούνται και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:

`Αρθρο 2: Ορισµοί - ∆ικαίωµα εγγραφής:

1δ. Αγροτική εκµετάλλευση είναι η µονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περ. ζ`. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η τοποθέτηση µέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η µονάδα, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσια (500) KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων.

στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσια (500) KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως δέκα (10) δωµατίων και στη δασική παραγωγή. Ειδικά για το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσια (500) KW, ο ως άνω ορισµός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήµατος εφόσον το πρόσωπο που πραγµατοποιεί το εισόδηµα είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, κατά την οικονοµική χρήση στην οποία έγινε το εισόδηµα αυτό.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 4 τροποποιείται το λεκτικό ως εξής: «4. Φυσικά πρόσωπα απασχολούµενα στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσια (500) KW ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως δέκα (10) δωµατίων που δεν είναι ασφαλισµένα στον ΟΓΑ, έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο, ως επαγγελµατίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της περ. α) της παρ. 1. Αν ο επαγγελµατίας αγρότης που είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ αλλάξει κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο..».

Συνεπώς, µετά την ψήφιση των ανωτέρω τροποποιήσεων, όλοι οι αγρότες οι οποίοι ξεκίνησαν την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών έως 500KW, δεν έχουν πλέον πρόβληµα και το εισόδηµα που προέρχεται από τα φ/β αυτά, θεωρείται κι αυτό εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα.

Με την ψήφιση των ανωτέρω διατάξεων, οι αγρότες οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση τέτοιων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ και να ζητήσουν τη διαγραφή τους από αυτό τον ασφαλιστικό φορέα.

Θυµίζω ότι για τη σύνδεση στο ΛΑΓΗΕ, απαιτούνταν προσθήκη ΚΑ∆ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όσοι αγρότες δεν είχαν φ/β 100 Kw και ξεκινούσαν από την αρχή, έπρεπε να προσκοµίσουν στη ∆ΟΥ βεβαίωση εγγραφής από τον ΕΦΚΑ/ ΟΑΕΕ, προκειµένου να γίνει η προσθήκη ΚΑ∆.

Αν δεν το κάνουν, θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται µε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές.

Εγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ

Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιεργητές αγροτικής γης, (∆ηµόσιοι / ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι διαφόρων ταµείων, επιχειρηµατίες κ.λπ), οι οποίοι δεν έχουν ενηµερώσει τον ΕΦΚΑ / ΟΓΑ ότι καλλιεργούν µε σκοπό την παραγωγή και πώληση αγροτικών προϊόντων. Απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ της περιοχής σας και δηλώστε (όπως έχετε υποχρέωση) ότι είστε κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, διότι κινδυνεύετε µελλοντικά να σας έρθει µαζεµένη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών.

 

Kοινοποίησε το »

Ακολουθήστε το 4green στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις, στο 4green.gr