Ανακαινίζω-Νοικιάζω: Ανοιξε η πλατφόρμα για 12,5 χιλιάδες δικαιούχους

Ανακαινίζω-Νοικιάζω: Ανοιξε η πλατφόρμα για 12,5 χιλιάδες δικαιούχους

  • Ανακαινίζω-Νοικιάζω: Ανοιξε η πλατφόρμα για 12,5 χιλιάδες δικαιούχους
  • Ανακαινίζω-Νοικιάζω: Ανοιξε η πλατφόρμα για 12,5 χιλιάδες δικαιούχους

Ανακαινίζω-Νοικιάζω: Ανοιξε η πλατφόρμα για 12,5 χιλιάδες δικαιούχους

2.807 επισκέψεις στο άρθρο (12/04/2024)
Σχολιάστε

- Ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος
- Η ανώτατη επιδότηση ανέρχεται στα 10.000 ευρώ
- Πώς, πότε και ποιοι τα λαμβάνουν
- Οι 4 προϋποθέσεις για το υπό ανακαίνιση ακίνητο

Ανοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που στόχο έχει να «ανοίξει» 12.500 κλειστά ακίνητα, ενισχύοντας την αγορά ακινήτων με κατοικίες προς ενοικίαση.

Δείτε επίσης: «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»: Ανοιχτή η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα

Ποια είναι τα στοιχεία του προγράμματος

Σημαντικά στοιχεία του προγράμματος είναι ότι δεν ισχύει ηλικιακό όριο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ενώ θα προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως 6 μήνες κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ακινήτου προκειμένου να δοθεί για ενοικίαση. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν νοικιαστεί θα επιβληθούν ποινές όπως η επιστροφή του ποσού για την ανακαίνιση.

Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα, που είναι πιθανό να δώσει κίνητρο σε κάποιους ιδιοκτήτες να επαναδιαθέσουν τα ακίνητά τους.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα δίνει μια διέξοδο στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για να ανακαινίσουν τα ακίνητά τους στοχεύοντας στην ένταξη κενών κατοικιών στη μισθωτική αγορά με την επιδότηση των ιδιοκτητών για την αναβάθμισή τους.

Στη δράση θα ενταχθούν περίπου 12.500 κενές κατοικίες αρκεί οι ωφελούμενοι ιδιοκτήτες τους να ακολουθήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση από το κράτος ανέρχεται σε 40% επί των δαπανών που θα κάνει ο ιδιοκτήτης, για εργασίες και για υλικά, ενώ η ανώτατη επιδότηση είναι τα 10.000 ευρώ (περιλαμβάνονται υλικά και εργασίες).

Πώς θα κάνετε την αίτηση

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα (1) ακίνητό του με χρήση κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αιτήσεων για το ίδιο ακίνητο, είτε από τον ίδιο είτε από έτερο (συγκύριο ή συνεπικαρπωτή) ενδιαφερόμενο δικαιούχο.

  1. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται σε ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Για την είσοδό του απαιτείται η αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), αίτησης.
  2. Ο αιτών επιλέγει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του ακινήτου για το οποίο αιτείται την ένταξη στο Πρόγραμμα, και συμπληρώνει το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης.
  3. Περισσότεροι του ενός Α.Τ.Α.Κ. συμπληρώνονται στην περίπτωση που αυτοί αφορούν αποκλειστικά στο επιλεχθέν ακίνητο. Εάν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο οποιοδήποτε υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο (όπως ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος), ο αιτών οφείλει να διορθώσει την έλλειψη στην Αρχή που υπέβαλε τη δήλωση ακινήτου και στη συνέχεια να εισέλθει εκ νέου στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος.
  4. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (helpdesk) για την αναφορά/επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.
Στην απόφαση πληρωμής της επιδότησης, η οποία εκδίδεται αυτοματοποιημένα από την ειδική εφαρμογή του Προγράμματος μετά την εκμίσθωση του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 8, αναγράφεται το ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και επαληθεύτηκαν, και το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στον δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5, αφαιρούμενης της ήδη καταβληθείσας προκαταβολής.

Στην περίπτωση που το ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής είναι μικρότερο από το αναγραφόμενο ποσό στην απόφαση υπαγωγής, το υπόλοιπο που απομένει, καθίσταται εκ νέου διαθέσιμο προς δέσμευση για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος.
 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πιστώνουν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πληρωμής της επιδότησης, το εναπομείναν ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής στον ενεργό αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου (ΙΒΑΝ), τον οποίο έχει δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ.

Ειδικά ως προς το κριτήριο της διάρκειας της εκμίσθωσης του ακινήτου, η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η εκμίσθωση είχε, αρχικά, γίνει σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, αλλά εν συνεχεία διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο, δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη διακοπή, να προβεί σε νέα εκμίσθωση και ανάρτηση των στοιχείων της.

Η διάρκεια της νέας εκμίσθωσης είναι τουλάχιστον ίση με το εναπομείναν χρονικό διάστημα της αρχικής εκμίσθωσης.

Ειδικά, ως προς τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η διακοπή της εκμίσθωσης, διενεργείται εκ νέου έλεγχος μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας.
 

Συνέχεια του άρθρου >>>