Το net metering «κερδίζει»

Διαβάστηκε από 8316 αναγνώστες -

Η νέα νομοθεσία, η διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης του ενεργειακού συμψηφισμού, το κόστος και η απόσβεση της επένδυσης για την αυτοπαραγωγή ρεύματος.

 
Το net metering (ελληνιστί «αυτοπαραγωγή») είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα η σχετική διαδικασία έκανε τα πρώτα ουσιαστικά «βήματά» της, το Νοέμβριο του 2013, οπότε και θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η διαφορά μεταξύ της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ενέργειας μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα (ένα έτος) από τους καταναλωτές. 
Στη συνέχεια και μετά από διαβουλεύσεις η χρήση του net metering από τους αυτοπαραγωγούς, θεσπίστηκε με την Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β 3583/31.12.2014), για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν και ανακοίνωσης από τον ΔΕΔΗΕ στις 8/5/2015, ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων των υποψηφίων αυτοπαραγωγών.

Πως λειτουργεί το net metering
Μετά από συγκεκριμένη μελέτη από εξειδικευμένο Μηχανικό με βάση την ετήσια κατανάλωση της οικίας ή της επιχείρησης, τοποθετείται το  Φωτοβολταϊκό Σύστημα σε δώμα, πέργολα ή σκεπή ή ακόμα και σε όμορο χώρο επί εδάφους. Στη συνέχεια τοποθετείται μετρητής, ο οποίος προσμετρά την παραγόμενη ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό σύστημα και σε συνάρτηση με την ενέργεια που καταναλώνεται βγαίνει το άθροισμα. 

Εάν είναι αρνητικό (περισσότερη καταναλισκόμενη ενέργεια) χρεώνεται με το αντίστοιχο τιμολόγιο (σύμφωνα με το τέλος χρέωσης ανά kWh του εκάστοτε προμηθευτή) στον πελάτη, ενώ εάν το άθροισμα είναι θετικό (περίσσεια παραγόμενη ενέργεια) πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό. Στο τέλος ενός χρόνου από τη λειτουργία του συστήματος, γίνεται συγκεντρωτική εκκαθάριση του λογαριασμού από τη ΔΕΗ στον πελάτη και η περίσσεια παραγόμενη ενέργεια, εφόσον προκύψει, διοχετεύεται στο δίκτυο χωρίς αποζημίωση.

Προϋποθέσεις λειτουργίας net metering
 • Δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητα τους το χώρο είτε έχουν νόμιμη χρήση αυτού και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. 
 • Μέγιστη ισχύς ΦΒ για οικίες 20kW (Ηπειρωτική & Κρήτη) & 10kW για τα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
 • Μέγιστη ισχύς ΦΒ για τις επιχειρήσεις, μέχρι το ήμισυ της συμφωνημένης ισχύς (περιορισμούς ανά τόπους) με ανώτατο όριο ισχύος τα 500kW.
 • Ύπαρξη μόνιμης ενεργής παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού.
 • Η εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος γίνεται σε όμορο ή ίδιο χώρο (σε στέγη, δώμα, πέργολα, έδαφος ή επί άλλων κατασκευών (στέγαστρο, αποθήκη, οικίσκος, γεώτρηση) με την εγκατάσταση κατανάλωσης με την οποία θα συνδεθεί. Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός με καταναλώσεις σε άλλες θέσεις.
 • Κάθε ΦΒ σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.
 • Στην περίπτωση ΦΒ σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (πχ. πολυκατοικία), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων, με προϋπόθεση  τη σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών η οποία και αποδεικνύεται με πρακτικό απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή με άλλο νόμιμο έγγραφο.
 • Ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το ΦΒ ενέργειας με την ενέργεια που καταναλώνει ο χρήστης του χώρου, θα γίνεται σε ετήσια βάση. Οι αυτοπαραγωγοί θα χρεώνονται μόνο για το τέλος ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας) για το σύνολο της ενέργειας ενώ για το τέλος ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων), μόνο για το ρεύμα που καταναλώνουν και όχι για αυτό που παράγουν.
 • Ο αυτοπαραγωγός για να μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή να έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η τυχόν, εκ των υστέρων, απαλειφόμενη ποσότητα εισερχόμενης ενέργειας που είχε αρχικώς χρεωθεί αναλογίζεται στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό.
 • Όταν μια εγκατάσταση έχει μονοφασική γραμμή ρεύματος και οι καταναλώσεις τις ξεπερνούν το όριο αυτό (5kW), θα πρέπει να αλλαχθεί ο μετρητής της σε τριφασική γραμμή.
 • Η σύμβαση συμψηφισμού ισχύει από τη μέρα ενεργοποίησης της σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ είναι είκοσι πέντε (25) χρόνια.

Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Εμπεριστατωμένη Μελέτη από Μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος (Υπολογισμοί αναγκών εγκατάστασης-Χωροθέτηση). 
 • Συγκέντρωση Δικαιολογητικών (Τίτλοι ιδιοκτησίας, Οικοδομική άδεια-στοιχεία μονιμότητας κτιρίου, Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ-υποχρεωτικά εξοφλημένος, Υπεύθυνες δηλώσεις Ενδιαφερόμενου, Έγγραφη άδεια συνιδιοκτητών-εάν υπάρχουν, Κάτοψη Δώματος-Στέγης με ΦΒ, Μονογραμμικό Σχέδιο Φωτοβολταϊκού, Τεχνικά Φυλλάδια φωτοβολταϊκών πλαισίων & αντιστροφέων, Υπεύθυνες Δηλώσεις Μηχανικού).
 • Υποβολή αίτησης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής).
 • Εξέταση αιτήματος και διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης εντός ενός (1) μηνός, με ισχύ τριών (3) μηνών.
 • Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή (Για ισχύ ΦΒ συστήματος μέχρι 55kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 300€, εφόσον δεν απαιτείται η αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή κατανάλωσης, αλλιώς η σύνδεση θα κοστίζει 370€, εάν είναι μονοφασική η παροχή ή 390€ για τριφασική παροχή. Για ισχύ Φωτοβολταϊκού συστήματος  άνω των 55 kWp και μέχρι 100 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 450€. Στα ανωτέρω κόστη περιλαμβάνεται και το κόστος ελέγχου του μετρητή παραγωγής καθώς και των μετασχηματιστών έντασης, όπου απαιτούνται. Τα κόστη αυτά ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται έργα δικτύου για τη σύνδεση).
 • Κατασκευή έργων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ εντός ενός (1) μήνα, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.
 • Υποβολή αίτησης κατάρτισης της  Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 • Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος από εξειδικευμένο συνεργείο με την επίβλεψη Μηχανικού.
 • Ενεργοποίηση της Σύνδεσης Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Η απόσβεση της επένδυσης στην πράξη
Όπως και σε όλες τις σχετικές επενδύσεις, ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα για τους επενδυτές, έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί το χρονικό διάστημα που θα χρειασθεί για να γίνει η απόσβεσή της. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, παραθέτουμε παρακάτω 2 συγκεκριμένα παραδείγματα, μιας τυπικής μονοκατοικίας και μιας μικρής επιχείρησης, για να δούμε στην πράξη τα σχετικά δεδομένα.

Τυπική μονοκατοικία
Έστω μια τετραμελής οικογένεια η οποία κατοικεί σε οικία 110m2 και το κόστος της ΔΕΗ το χρόνο ξεκινάει από 1500€ με μέση κατανάλωση ρεύματος περίπου 8.100kWh. Στην Ελλάδα η μέση παραγωγή ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1kW είναι περίπου 1400kWh ανά kW ισχύος. 
Άρα θα χρειαστεί να κατασκευαστεί σύστημα περίπου 5.5kW, προκειμένου να μηδενιστεί το κόστος ρεύματος. Το σύστημα αυτό στοιχίζει περίπου 8.500€ με ΦΠΑ και τέλη σύνδεσης.

Επομένως ο χρόνος απόσβεσης για μια τέτοια επένδυση αγγίζει τα 5,5 χρόνια. Στη συνέχεια με το Φωτοβολταϊκό σύστημα σε λειτουργία και με περίπου 20 χρόνια επιπλέον συμβόλαιο με τη ΔΕΔΔΗΕ, το σύστημα θα συνεχίζει να αποφέρει έμμεσο κέρδος στον αυτοπαραγωγό.

Μικρή Επιχείρηση
Αντίστοιχο είναι το όφελος σε μια μικρή επιχείρηση (είτε είναι ξενοδοχειακή μονάδα, βιοτεχνία, βιομηχανία, επαγγελματικός χώρος κ.α.):
Έστω μια Βιοτεχνία με εμπορικό τιμολόγιο κατηγορίας Γ21 (αναγράφεται πάνω στους λογαριασμούς), με μέση κατανάλωση ρεύματος το χρόνο περίπου στις 30.000kWh.Το κόστος ΔΕΗ το χρόνο είναι περίπου 5.000€.
*Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Helepco για τις χρεώσεις του οικιακού τιμολογίου (αφαιρώντας το κόστος ΥΚΩ, το ποσό αντιστοιχεί σε 0,165€/kWh)  :
Στην προκειμένη περίπτωση για τον εκμηδενισμό του τιμολογίου της ΔΕΗ, θα χρειαστεί να κατασκευαστεί σύστημα περίπου 20kW. Το σύστημα αυτό στοιχίζει περίπου 23.000€ +ΦΠΑ.
Εάν αναλογιστούμε ότι για τις επιχειρήσεις η δαπάνη εκπίπτει σε ποσοστό 26% (Ιανουάριος 2015). Ο χρόνος απόσβεσης για μια τέτοια επένδυση αγγίζει περίπου τα 3,5 χρόνια. 

Τα πλεονεκτήματα του net metering
- Απαλλαγή από ανεξέλεγκτες αυξήσεις ρεύματος από τη ΔΕΗ. Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός (σε kWhr) και όχι λογιστικός (σε €).
- Απαλλάσσεται ο αυτοπαραγωγός από τυχόν φορολόγηση των εσόδων του από την Ηλιακή ενέργεια που παράγει (όπως συνέβαινε με τα Διασυνδεδεμένα δίκτυα).
- Υπό συγκεκριμένες συνθήκες και κατόπιν υπολογισμών, ο καταναλωτής μπορεί να απαλλαγεί από το χρόνιο πρόβλημα θέρμανσης και ψύξης στην οικία του ή την επιχείρηση του, αντικαθιστώντας τα συστήματα παραγωγής θερμότητας που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, με σύστημα αντλίας θερμότητας, όπου μαζί με το υπάρχον Φωτοβολταϊκό Σύστημα απαλλάσσεται για πάντα εκτός από το κόστος ρεύματος και από το κόστος θέρμανσης-ψύξης.
- Επιτρέπεται η αίτηση επαύξησης της ισχύς του εγκατεστημένου Φωτοβολταϊκού Συστήματος αρκεί να είναι στο ίδιο επίπεδο τάσης. Δηλαδή μονοφασική παροχή έως 5kWp και τριφασική από 5kWp και πάνω. Ο καταναλωτής μπορεί να εγκαταστήσει δοκιμαστικά ένα μικρό Φωτοβολταϊκό Σύστημα και ανάλογα με τις ανάγκες του θα μπορεί να αυξήσει τη παραγόμενη του ισχύ προκειμένου να καλύψει επιπλέον τυχόν ανάγκες.
- Μετά από αίτηση και σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, επιτρέπεται η μετάβαση από το «Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις», στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
- Ο μετρητής της παραγόμενης ενέργειας τοποθετείται πριν τον μετρητή καταναλισκόμενης ενέργειας και όχι παράλληλα με αυτόν.
- Μειώνονται οι αντίστοιχες εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα από την παραγωγή του λιγνίτη.

Άρθρο του κ. Ιωάννη Κ. Καυκά, Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Π. MΕng, MSc, Τεχνικό Γραφείο ΑΚΚΙΔΑ

www.akkida.gr 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προτασεισ αγορασ: ΑΥΤΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 • Έργα φωτοβολταϊκών σε ολόκληρη την Ελλάδα

  Η PHOTOVOLTAIC είναι τεχνική και εμπορική εταιρία που από το 1995 δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο τις γερμανικές εταιρείες Solar Fabrik, Steca και Phaesun.
  τηλ: 2107225440 Περισσότερα
 • Εξοικονομούμε ενέργεια και χρήμα!

  ΜΥΡΙΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.: Υπεργολαβία Δημοσίων Έργων και Εμπορική Προώθηση και Πώληση ειδικού Εξοπλισμού κατοικιών. Αναλαμβάνει την ένταξή σας στο «Εξοικονομώ Kατ΄ οίκον». τηλ: 22990 22932 Περισσότερα
 • Μετά τον ήλιο η BIGSOLAR!

  Tα προϊόντα BIGLED της BIGSOLAR Α.Ε. υποστηρίζονται από μια εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων και ένα υπερσύγχρονο φωτομετρικό εργαστήριο και προσφέρουν την πιο κατάλληλη, την πιο αξιόπιστη και την πιο συμφέρουσα λύση σε κάθε ανάγκη φωτισμού. τηλ: 210 5509090 Περισσότερα
 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με 100% εγγυημένη απόδοση

  Αποκλειστικό αντικείμενο της εταιρείας HelioSystems, είναι η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων και η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με 100% εγγυημένη απόδοση. Η εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού έργου. τηλ: 25210 55050 Περισσότερα
 • `Αριστα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας

  Η εταιρεία Olympic Engineering & Consulting ειδικεύεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας, πιο συγκεκριμένα σε: - Αυτόνομα φωτοβολταϊκά – υβριδικά συστήματα, διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά, εγκαταστάσεις, τεχνική υποστήριξη, συντηρήσεις φ/β, θέρμανση-ψύξη με αντλίες θερμότητας, -εισαγωγή και διανομή φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης. τηλ: 2621 026907 Περισσότερα
 • Στόχος: η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη

  Η MP energy σας προσφέρει ενδελεχή μελέτη και σχεδίαση που συνδυάζεται με την άριστη ποιότητα και αξιοπιστία των υλικών που επιλέγονται. Το εξαιρετικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της εγγυάται τη βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση, ενώ το έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό δυναμικό προσφέρει τη βέλτιστη εγκατάσταση του συστήματος. τηλ: 2103217895 Περισσότερα
 • Λύσεις Smart PV από την Huawei

  Η Huawei προσφέρει πλήρως ψηφιοποιημένες λύσεις Smart PV, αξιοποιώντας πάνω από 30 χρόνια τεχνογνωσίας. Ενσωματώνοντας τεχνολογίες ΑΙ και Cloud, εισάγει τις πλέον σύγχρονες ICT λύσεις στα Φ/Β διασφαλίζοντας αυξημένη απόδοση, ασφάλεια, αξιοπιστία, με δυνατότητες O&M και Υποστήριξης Δικτύου. τηλ: 210 6879741 Περισσότερα
 • Πιστοποιημένη ποιότητα στα φωτοβολταϊκά

  Η NanoDomi® δραστηριοποιείται στην προμήθεια, σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών, και άλλων συστημάτων Α.Π.Ε όπως: αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, λαμπτήρες LED & αυτόνομα φωτιστικά καθώς και άλλες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. τηλ: 2103629581 Περισσότερα
 • Τα πάντα γύρω από τα αυτόνομα συστήματα!

  Η KOSTAL παράγει τεχνολογικά απαιτητικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανικά προϊόντα για σημαντικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ο επιχειρηματικός όμιλος απασχολεί σε 39 σημεία ανά τον κόσμο σε 18 χώρες περίπου 16.300 συνεργάτες. τηλ: 2310 477 550 Περισσότερα
 • Τεχνολογίες που γλιτώνουν ενέργεια & χρήματα

  Η εταιρεία Βασίλειος Μπατάλας είναι μία μελετητική-εμπορική και κατασκευαστική εταιρεία με ειδίκευση στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος  στο Νομό Πιερίας των κορυφαίων εταιρειών : Vaillant, NIBE και Big Solar.  Επιπλέον, ασχολείται με δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ Κατ` Οίκον ΙΙ".  τηλ: 23510 29777 Περισσότερα
 • Ενεργειακή αυτονομία χωρίς όρια !

  Για περισσότερο από 20 χρόνια η Κ. ΑΝΔΡΟΜΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ELECTROTECH POWER SYSTEMS σχεδιάζει, προμηθεύει και εγκαθιστά ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα κάθε μεγέθους για οικίες και επιχειρήσεις. τηλ: 2104321398 Περισσότερα
 • Αυτοπαραγωγή ενέργειας από την Cocoon Ecoclima

  Παράγουμε το δικό μας ρεύμα με φωτοβολταϊκό σύστημα από την Cocoon Ecoclima , μειώνουμε στο ελάχιστο τη χρέωση ρεύματος!
  Με το Net Metering κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση μπορεί να παραγάγει το ρεύμα που καταναλώνει!!! Μία επένδυση που αποδίδει από την πρώτη μέρα! τηλ: 211 7109382-3 Περισσότερα
 • Εξειδικευμένα Ενεργειακά Έργα

  Η εταιρεία Νικόλαος Πατεράκης αναλαμβάνει τη σχεδίαση και τοποθέτηση ενεργειακών συστημάτων και εξοικονόμησης ενέργειας (Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Ανεμογεννήτριες, Ηλιοθερμικά Συστήματα, Γεωθερμία, Ενεργειακά Συστήματα Θέρμανσης). Διαθέτει την εμπειρία για να τα προσαρμόσει στις ανάγκες μίας οικίας, ενός επαγγελματικού χώρου ακόμα και ενός οικισμού. τηλ: 6945487167 Περισσότερα