Προχωρά ο εθνικός σχεδιασμός για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, γραφεία, επαγγελματικά κτήρια κ.α)

Προχωρά ο εθνικός σχεδιασμός για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, γραφεία, επαγγελματικά κτήρια κ.α)

Η ZEB ανάδοχος για το εθνικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων!

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/6/2022

Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ο εθνικός σχεδιασμός για ενεργειακή αναβάθμιση και αύξηση αριθμού κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, όπως κατοικίες, επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, γραφεία, επαγγελματικά κτήρια κ.α).

Σχολιάστε

Η ZEB (ZERO ENERGY BUILDING ΑΕΕΥ) είναι ο προσωρινός ανάδοχος που θα αναλάβει να συνδράμει το ΥΠΕΝ σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των βέλτιστων (από πλευράς κόστους) επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων, αλλά και στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Kοινοποίησέ το »
Σχολιάσε το στο facebook »

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από δύο άκαρπες προκηρύξεις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε να ορίσει τη ZEB (ZERO ENERGY BUILDING ΑΕΕΥ) ως προσωρινό ανάδοχο για τη δράση «Καθορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων & κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».

Αναλυτικά, η απόφαση του ΥΠΕΝ

«Αποφασίζουμε την αποδοχή των υπΆ αριθ. 1/18-05-2022, 2/26-05-2022 & 3/02-06-2022 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη δράση «Καθορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων & κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» (ΑΔΑΜ: 22PROC010335620 2022-04-06).

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της προσφοράς όπως καταγράφονται στα ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού:

Α. Ορίζουμε ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα ΖΕΒ ΑΕΕΥ, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, ήτοι 208.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Β. Καλούμε τον οικονομικό φορέα ZERO ENERGY BUILDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την λήψη της παρούσας, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α` 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Ποιο το αντικείμενο & τι προβλέπεται στη σύμβαση

Όπως προαναφέραμε, αντικείμενο είναι η επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων και κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας».

Η σύμβαση επιχειρεί να καλύψει:
 • τον επανακαθορισμό και τη συμπλήρωση των «βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων»
 • την αναθεώρηση του καθορισμού των χαρακτηριστικών των «κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»
 • το σχεδιασμό μέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος
 • το σχεδιασμό μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος που απαιτούνται για την εκτέλεση του ΕΣΕΚ
 • την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, δηλαδή τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), τις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και το εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των ΚΣΜΚΕ
Επιπροσθέτως, το έργο αφορά σε αντικείμενα, μεταξύ των οποίων υπάρχει άμεση συνέργεια και ζητούμενα είναι τα παρακάτω:
 1. ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας και η διατύπωση των παραδοχών με κατάλληλη τεκμηρίωση για την επιλογή τυπικού κτιρίου για κάθε μία από τις χρήσεις:
 • κατοικίας και ειδικότερα μονοκατοικίεςπολυκατοικίες,
 • προσωρινής διαμονής και ειδικότερα ξενοδοχεία
 • εκπαίδευσης και ειδικότερα νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φροντιστήρια
 • υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και ειδικότερα νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά), κέντρα υγείας
 • σωφρονισμού και ειδικότερα κρατητήριαφυλακές
 • εμπορίου και ειδικότερα καταστήματα
 • συνάθροισης κοινού και ειδικότερα κλειστά γυμναστήρια, κλειστά κολυμβητήρια, εστιατόρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
 • γραφείων
 Επιπροσθέτως, το έργο αφορά σε αντικείμενα, μεταξύ των οποίων υπάρχει άμεση συνέργεια και ζητούμενα είναι τα παρακάτω:
 1. η επιλογή των τυπικών κτιρίων των ανωτέρω χρήσεων και αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους και ο προσδιορισμός των ετήσιων στοιχείων λειτουργίας τους
 2. ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων – κτιριακών μονάδων (νέων και υφιστάμενων), και στοιχείων κτιρίου – κτιριακής μονάδας (δομικών στοιχείων κατά την έννοια της Οδηγίας) δηλαδή τεχνικών συστημάτων κτιρίου ή δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας,
 3. η σύγκριση των ανωτέρω αποτελεσμάτων των υπολογισμών με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που είναι σε ισχύ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ) και
 4. ο καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών των ΚΣΜΚΕ – λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες – περιλαμβανομένου του αριθμητικού δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας κατ έτος (kWh/m2/a),
 5. η σύνταξη έκθεσης με όλα τα εισερχόμενα δεδομένα και υπολογισμούς, τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς και όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 244/2012.

Kοινοποίησέ το »
Σχολιάσε το στο facebook »

Σχολιάστε