Σχήμα 1: Διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης

Σχήμα 2: Βασική αρχή λειτουργίας ΣΕΑ

Σχήμα 3: Τρόπος λειτουργίας ΣΕΑ

Σχήμα 4: Οφέλη από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε ένα ξενοδοχείο

Σχήμα 5: Δείκτες Green Rating

Σχήμα 6: Προσέγγιση συγκριτικής αξιολόγησης Trust EPC South

Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία

Διαβάστηκε από 8021 αναγνώστες -

H Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ του ξενοδόχου και μιας επιχείρησης ενεργειακών υπηρεσιών (παρόχου ΣΕΑ) για την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

 
Στη χώρα μας παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των ξενοδοχείων, αλλά και έντονο ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες. Παρόλο που η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ξενοδοχείων και να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην επιχείρηση, συχνά, η έλλειψη χρηματοδότησης αποτελεί εμπόδιο στην ενεργειακή ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου.Ετσι, πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, οι οποίες δεν έχουν διαθέσιμα κεφάλαια για να επενδύσουν σε έργα αναβάθμισης στηρίζονται στα υφιστάμενα εργαλεία χρηματοδότησης. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια εργαλεία που ενδείκνυνται -μεταξύ άλλων δράσεων- και για έργα ανακαίνισης κτιρίων, όπως το ΕΣΠΑ, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016, δάνεια ευνοϊκών όρων με την συμβολή του ΕΤΕΑΝ, πράσινα δάνεια από εμπορικές τράπεζες κτλ (Σχήμα 1).
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι πολύ συχνά τα εργαλεία αυτά δεν εστιάζουν σε ξενοδοχεία ή σε δράσεις ενεργειακής απόδοσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν ευρύ φάσμα, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις, οι ενέργειες που αφορούν την ενεργειακή απόδοση επιβραβεύονται με επιπλέον βαθμούς στην διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων. Ωστόσο δεν είναι πάντα εύκολο για μια μικρομεσαία ξενοδοχειακή επιχείρηση να υποβάλει πρόταση και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση μέσω αυτών των εργαλείων, και λόγω χρονοβόρων διαδικασιών, αλλά και γιατί η καταβολή της χρηματοδότησης πολλές φορές γίνεται μετά την υλοποίηση των δαπανών. Σύγχρονα καινοτόμα εργαλεία, όπως οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), μπορούν να αποτελέσουν μια πιο ευέλικτη λύση για τις ανάγκες της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Τι είναι οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

H Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) είναι μια συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών για εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ  όλη τη διάρκεια ισχύος της. Στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται πληρωμές για τις επενδύσεις (έργο, προμήθεια ή υπηρεσία) που πραγματοποιούνται, οι οποίες συνδέονται με ένα συμβατικώς συμφωνούμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή με άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η εξοικονόμηση χρημάτων.              
Νόμος 4342/2015

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

H Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) αποτελεί ουσιαστικά μια συμφωνία μεταξύ ενός δικαιούχου (του ξενοδόχου στην προκειμένη περίπτωση) και μιας επιχείρησης ενεργειακών υπηρεσιών (παρόχου ΣΕΑ) για την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου (στο ξενοδοχείο). Η επιτευχθείσα εξοικονόμηση επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η αμοιβή του παρόχου ΣΕΑ συνδέεται άμεσα με το επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχει συμφωνηθεί ή με κάποιο άλλο κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η εξοικονόμηση χρημάτων από λογαριασμούς ενέργειας. Και οι δύο πλευρές (ξενοδόχος και πάροχος ΣΕΑ) έχουν κοινό ενδιαφέρον για συνεργασία, καθώς και οι δύο επωφελούνται από την επίτευξη εξοικονόμησης.Η βασική αρχή μιας ΣΕΑ είναι ότι επιτρέπει την χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω προβλεπόμενων μειώσεων του ενεργειακού κόστους (Σχήμα 2). Καθώς οι επενδύσεις εξοφλούνται άμεσα από την εξοικονόμηση κόστους, δεν υπάρχει ανάγκη κεφαλαίων από την πλευρά του δικαιούχου. Η ΣΕΑ παρέχει την δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών σε ξενοδοχεία χωρίς να χρειάζεται αυτά να έχουν τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες ενεργειακής διαχείρισης και αρχικό κεφάλαιο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους έργων σε ένα ξενοδοχείο π.χ. για αντικατάσταση φωτισμού και συστήματα ελέγχου φωτισμού, αντικατάσταση ψυκτών, αντικατάσταση λεβήτων, μονώσεις κτλ.

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται αναλυτικότερα ο τρόπος λειτουργίας του υποδείγματος ΣΕΑ.Το υπόδειγμα αυτό υλοποίησης έργων ενεργειακής απόδοσης λειτουργεί αρκετά καλά σε χώρες της βόρειας ή κεντρικής Ευρώπης όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, Σουηδία και Αυστρία, ενώ στη χώρα μας η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο υπάρχουν καλές προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς, λόγω του μεγάλου περιθωρίου ενεργειακής εξοικονόμησης που παρουσιάζεται στο κτιριακό απόθεμα της χώρας, ενώ υπάρχουν εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα. Σύμφωνα με τον Νόμο 3855/2010, που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32/ΕΚ, το ΥΠΕΚΑ διατηρεί Μητρώο εγγραφής Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) (www .escoregistry.gr), όπου τα κριτήρια εγγραφής είναι κυρίως η τεχνική και οικονομική επάρκεια της ΕΕΥ και η σχετική εμπειρία της.

Τύποι Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

Ο πάροχος ΣΕΑ παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή/και υλοποίει μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου και στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει κάποιον οικονομικό κίνδυνο. Είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, αναλαμβάνει τον λειτουργικό κίνδυνο, ενώ εγγυάται τα εκτιμώμενα αποτελέσματα και το συνολικό κόστος των υπηρεσιών καθ  όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο πάροχος ΣΕΑ εκπαιδεύει τον δικαιούχο και το προσωπικό του, ώστε να μεγιστοποιηθεί η εξοικονόμηση από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν. Η αμοιβή για τις υπηρεσίες του βασίζεται (συνολικά ή εν μέρει) στην επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμφωνούμενων κριτηρίων επίδοσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μια ΣΕΑ περιλαμβάνεται απαραίτητα πρόγραμμα Μέτρησης & Επαλήθευσης της ενεργειακής εξοικονόμησης.
Οι δύο βασικοί τύποι ΣΕΑ είναι η Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης και η Σύμβαση Διαμοιραζόμενου Οφέλους. Το ΥΠΕΚΑ παρέχει σχετικά υποδείγματα για τους ενδιαφερόμενους, μέσω της ιστοσελίδας www. escoregistry.gr.Στην Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης, ο πάροχος ΣΕΑ σχεδιάζει και υλοποιεί το έργο, και εγγυάται την εξοικονόμηση ενέργειας, αναλαμβάνοντας έτσι τον κίνδυνο απόδοσης. Αν η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη, τότε καλείται να καλύψει τη διαφορά. Συνήθως η χρηματοδότηση παρέχεται από τρίτο απευθείας στον δικαιούχο, ενώ ο πάροχος ΣΕΑ μπορεί να έχει ρόλο διευκόλυνσης των διαδικασιών. Ο δικαιούχος πληρώνει τον πάροχο κατά την παραλαβή της εγκατάστασης, ενδεχομένως, παρακρατώντας μέρος της πληρωμής μέχρι την επαλήθευση των εξοικονομήσεων. Μπορεί επίσης να καταβάλλει στον πάροχο αμοιβή για την επαλήθευση της εξοικονόμησης σε ετήσια βάση ή/και για την συντήρηση του εξοπλισμού.
Η εξοικονόμηση αποτιμάται με βάση μια σταθερή τιμή ενέργειας, η οποία έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση. Στην Σύμβαση Διαμοιραζόμενου Οφέλους, ο πάροχος ΣΕΑ σχεδιάζει, χρηματοδοτεί και υλοποιεί το έργο, ενώ μοιράζεται ένα συμφωνηθέν ποσό της πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας με τον δικαιούχο κατά την διάρκεια της καθορισμένης περιόδου παρακολούθησης. Σε μια τυπική ΣΕΑ αυτού του τύπου, ο πάροχος ΣΕΑ χρηματοδοτεί το έργο (από δικά του κεφάλαια ή από χρηματοδότηση μέσω τρίτου), αναλαμβάνοντας συνεπώς τον οικονομικό κίνδυνο. Ο διαμοιρασμός του οφέλους από την εξοικονόμηση, παροτρύνει τον δικαιούχο να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωσή του, μειώνοντας κατά συνέπεια τον κίνδυνο απόδοσης που αναλαμβάνει ο πάροχος ΣΕΑ.

Οφέλη από την εφαρμογή ΣΕΑ σε ξενοδοχεία

Μία ΣΕΑ προσφέρει στο ξενοδοχείο την ευκαιρία να αυξήσει σημαντικά την ενεργειακή του απόδοση. Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση δεν σημαίνει μόνο μείωση του κόστους ενέργειας, αλλά έχει και μια σειρά από άλλα οφέλη (Σχήμα 4).
Τα έργα ΣΕΑ δίνουν την ευκαιρία σε ένα ξενοδόχο να υλοποιήσει μέτρα ενεργειακής απόδοσης στο ξενοδοχείο του, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει ο ίδιος/α σε εξοπλισμό, και με τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
 • Μακροχρόνιο, εγγυημένο οικονομικό όφελος με μηδενική ή χαμηλή επένδυση. O πάροχος ΣΕΑ εγγυάται την εξοικονόμηση ενέργειας, έχοντας ταυτοχρόνως ισχυρά κίνητρα να πετύχει την προβλεπόμενη εξοικονόμηση, ώστε να αποφύγει πιθανές κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση.
 • Εγγυημένο επίπεδο άνεσης
 • Τα κτίρια και γενικότερα οι εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται με σύγχρονο, αξιόπιστο και αποδοτικό ενεργειακό εξοπλισμό
 • Το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας είναι άμεσο
 • Μειώνεται το λειτουργικό κόστος
 • Παρέχεται σύστημα ενεργειακού ελέγχου και εφαρμόζεται Πρόγραμμα Μέτρησης & Επαλήθευσης της εξοικονόμησης
 • Διασφαλίζεται η συνεχής συντήρηση του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε
 • Τηρούνται αρχεία των μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόστηκαν
 • Μειώνονται οι εκπομπές CO2, άρα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ξενοδοχείου
 • Ενισχύονται οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ξενοδοχείου.
Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία TRUST EPC SOUTH

Η πρωτοβουλία Trust EPC South (www. trustepc.eu) στοχεύει στην υποστήριξη επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης στον ιδιωτικό τριτογενή τομέα των χωρών της Νότιας Ευρώπης, με έμφαση σε έργα ΣΕΑ. Διεξάγεται σε Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία και Πορτογαλία, ενώ η σχετική τεχνογνωσία θα διαδοθεί και σε Βαλκανικές χώρες με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.Το πλάνο δράσης περιλαμβάνει:
 • Δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης με τη συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα, παρόχων ΣΕΑ, εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικών αρχών και του τριτογενούς τομέα, για την προώθηση του διαλόγου και των συνεργειών και την τελική επεξεργασία ενός εθνικού οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην ανάπτυξη της αγοράς.
 • Χαρτογράφηση εθνικής αγοράς, με ανάλυση του δυναμικού για βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις στον τριτογενή τομέα και προσδιορισμό κατάλληλων χρηματοδοτικών μηχανισμών και λύσεων.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας τυποποίησης επενδύσεων και εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης, βασισμένων στην υπάρχουσα μεθοδολογία και το εργαλείο Green RatingΤΜ και σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό τομέα, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων στην αλυσίδα αξίας.
 • 40+ πιλοτικά έργα, για δοκιμή και βελτιστοποίηση μεθοδολογίας και εργαλείων.
 • Ανάπτυξη γνώσεων και μεταφορά τεχνογνωσίας, μέσω στοχευμένων δράσεων για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ενδιαφερόμενους επενδυτές, φορείς πιστοποίησης, επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακούς συμβούλους και διαχειριστές, δημόσιες αρχές και φορείς διαμόρφωσης πολιτικής.
 • Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων με ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό συμμετέχει ως εθνικός εταίρος το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος). Στη χώρα μας έχει ήδη συσταθεί η Εθνική Πλατφόρμα Διαβούλευσης, με τη συμμετοχή τραπεζικών ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, κλαδικών ενώσεων και φορέων λήψης αποφάσεων. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα. Στην συνεδρίαση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι προκλήσεις και προοπτικές της αγοράς, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης για την Εθνική Αγορά ΣΕΑ που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσω έρευνας, ανάλυσης επίσημων εκθέσεων και συνεντεύξεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς ΣΕΑ.
Ακόμα, στις 4 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκαν το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι βασικές αρχές και τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας και συμβολαιοποίησης των ΣΕΑ, καθώς και παραδείγματα καλής πρακτικής χρηματοδότησης επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης από την Ελλάδα και τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Την εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 140 συμμετέχοντες, συνδιοργάνωσαν το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας -ΚΑΠΕ στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων EnPC-INTRANS, EPC+ και Trust EPC South του Προγράμματος HORIZON 2020, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος για τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις σήμερα στον τομέα αυτό, ενώ συζητήθηκαν παράλληλα ευκαιρίες και συνέργειες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τριτογενούς τομέα (τουρισμός, υγεία, λοιπές υπηρεσίες) για τεχνική υποστήριξη τους σε πιλοτικό πρόγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων ενεργειακής απόδοσης μέσω ΣΕΑ μέσω της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Trust EPC South.
Όπως έχει προκύψει από την έρευνα αγοράς, αλλά και από τον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς, η έλλειψη τυποποίησης και εργαλείων αξιολόγησης επενδύσεων ΣΕΑ, αποτελούν παράγοντες που θέτουν εμπόδια στην χρηματοδότηση έργων. Στο πλαίσιο αυτό το Trust EPC South αναπτύσσει κατάλληλη μεθοδολογία τυποποίησης επενδύσεων και εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης για τα έργα ΣΕΑ. Προκειμένου να αποτιμηθούν τεχνικά τα υφιστάμενα κτίρια του τριτογενούς τομέα, να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι πιθανές παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, το Trust EPC South θα βασιστεί στο εργαλείο Green RatingTM, ένα εργαλείο εκτίμησης και συγκριτικής αξιολόγησης της βιώσιμης περιβαλλοντικής επίδοσης των κτιρίων. Με τον υπολογισμό 3 ποσοτικών δεικτών (ενέργεια, άνθρακας, νερό) και 3 ποιοτικών (μεταφορές, ευημερία, απόβλητα), προσφέρει μια συγκρίσιμη βαθμολόγηση που χρησιμοποιείται διεθνώς από τους χρήστες της, ώστε να συγκρίνουν την βιώσιμη περιβαλλοντική επίδοση των κτιρίων και να επιλέξουν τα πιο οικονομικά αποδοτικά μέτρα για να εφαρμόσουν (Σχήμα 5).

Το Trust EPC South θα προσαρμόσει και θα αναβαθμίσει το τεχνικό εργαλείο αξιολόγησης κτιρίων Green Rating™. Αρχικά, θα επεκταθεί ώστε να καλύψει τις διαφορετικές τυπολογίες κτιρίων του τριτογενούς τομέα και τις λύσεις ενεργειακής απόδοσης που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτά. Ακολούθως, θα συμπεριληφθεί υπόδειγμα οικονομικής αξιολόγησης, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη συγκριτική αξιολόγηση έργων ΣΕΑ και ένα εργαλείο αναφοράς για την διευκόλυνση των διαδικασιών αξιολόγησης επενδύσεων και λήψης αποφάσεων. (Σχήμα 6).
Η μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης και τα εργαλεία που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Trust EPC South θα δοκιμαστούν σε τουλάχιστον 40 πιλοτικά έργα στις 6 χώρες που συμμετέχουν. Τα έργα θα αφορούν την εφαρμογή ΣΕΑ σε επιχειρήσεις /οργανισμούς του τριτογενούς τομέα και κυρίως σε ξενοδοχεία. Για κάθε έργο θα δημιουργηθεί έκθεση τυποποίησης επένδυσης και συγκριτικής αξιολόγησης που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο επενδυτής (Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών ή επιχειρηματίας του τριτογενή τομέα) ώστε να συζητήσει με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση του έργου. Τα αποτελέσματα από τα πιλοτικά έργα θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ρύθμιση και βελτίωση του εργαλείου για την αποτελεσματική και αξιόπιστη εφαρμογή του στη διαδικασία χρηματοδότησης έργων ΣΕΑ.

Εφαρμογή ΣΕΑ σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα

Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα από τα πιλοτικά έργα της πρωτοβουλίας Trust EPC South, που αφορά ξενοδοχείο στην Ελλάδα. Πρόκειται για παραλιακό ξενοδοχείο τύπου resort, 5 αστέρων. Αποτελείται από 15 κτίρια, με 300 σουίτες και δωμάτια και 1.036 κλίνες, ενώ προσφέρει κέντρο σπα 1.500 m2, 4 εστιατόρια και 6 μπαρ, 7 πισίνες, παιδότοπο, γυμναστήριο και αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα κτίρια του συγκροτήματος κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές χρονιές, με τα πρώτα να έχουν κτιστεί στη δεκαετία του  90 και τα υπόλοιπα να προστίθενται από το 2004-5 και έπειτα. Το ξενοδοχείο έχει δεσμευτεί σε μια φιλόδοξη πολιτική μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και λειτουργεί κατά το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004, ενώ έχει λάβει την πιστοποίηση βιωσιμότητας Travelife Gold. Έχει ήδη υλοποιήσει μια σειρά μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Το 2014 εντάχθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Nearly Zero Energy Hotels - neZEH, στα πλαίσια της οποίας εκπονήθηκε μελέτη ενεργειακής ανακαίνισης για την μετατροπή του ξενοδοχείου σε Ξενοδοχείο σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή ενεργειακή επιθεώρηση με προτάσεις κατάλληλων μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος Trust EPC South, θα εφαρμοστούν μία ή περισσότερες ΣΕΑ για την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Τα βασικά στοιχεία της ενεργειακής αναβάθμισης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλα ξενοδοχεία.

Συμπεράσματα

Η ενεργειακή αναβάθμιση των ξενοδοχείων στη χώρα μας, παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη τόσο για τα ξενοδοχεία ως επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και για το σύνολο του τουριστικού τομέα, με αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος και υπηρεσιών στους επισκέπτες. Συνολικά, συμβάλλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα του κλάδου. Στη χώρα μας, ενώ υπάρχουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, αυτά δεν εστιάζουν αποκλειστικά σε ξενοδοχεία ή σε δράσεις ενεργειακής απόδοσης, και πολλές φορές οι  ξενοδόχοι δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τέτοιες επενδύσεις. Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης προσφέρουν μια ευέλικτη λύση για ξενοδοχεία, αλλά και για άλλες εταιρείες/ οργανισμούς του τριτογενούς τομέα, για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Τα πλεονεκτήματά τους σε σχέση με συμβατικές μορφές υλοποίησης έργων περιλαμβάνουν: εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας, μηδενική ή χαμηλή επένδυση από τον ξενοδόχο, μειωμένο ρίσκο, πρόγραμμα παρακολούθησης και συντήρησης, πρόγραμμα μέτρησης και επαλήθευσης ενεργειακής εξοικονόμησης. Στην χώρα μας υπάρχουν σήμερα πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ανάπτυξη της αγοράς ΣΕΑ και παρέχουν πρακτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις για όλους τους φορείς της αγοράς, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης στη χώρα.

Σημαντική επισήμανση

Το άρθρο αυτό υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του φέρουν οι συγγραφείς του. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση δεν απηχούν κατ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

ΠΗΓΕΣ
 • Νόμος 4342/2015 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.
  Νόμος 3855/2010 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.
 • Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
 • ΥΠΕΚΑ, Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, http://www.escoregistry.gr/
 • neZEH, http://www.nezeh.eu/
 • neZEH, Αναφορά «Χρηματοδοτικά εργαλεία και ευκαιρίες χρηματοδότησης για έργα ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα», Ιανουάριος 2016
 • TRUST EPC SOUTH, http://www.trustepc.eu/
 • TRUST EPC SOUTH, National EPC Market Report on Greece, January 2016
 • TRUST EPC SOUTH, Fact sheets on best practice tertiary sector EE/RES applications, November 2015
 • Tsoutsos Τ., Tournaki Σ., Farmaki Ε., Sonvilla P., Lensing P., Bartnicki J., Cobos A., Biscan M. Benchmarking framework to encourage energy efficiency investments in South Europe. The Trust EPC South approach, Energy PROCEDIA, Elsevier. 
Άρθρο των κ.κ. Σταυρούλας Toυρνάκη, Μαρίας Φράγκου και Θεοχάρη Τσούτσου, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ