«Διαλεύκανση» ετικέτας

Διαβάστηκε από 2138 αναγνώστες -

Η σωστή ανάγνωση της ενεργειακής ετικέτας παρέχει όλες σχεδόν τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας καταναλωτής, για να προχωρήσει στη βέλτιστη επιλογή αγοράς μιας λευκής συσκευής, με βάση τις προσωπικές του ανάγκες.

 
Ο ρόλος της ενεργειακής ετικέτας στην αγορά οποιουδήποτε προϊόντος, είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς προσφέρει στον εκάστοτε καταναλωτή τη δυνατότητα να υπολογίσει εκ των προτέρων το «αποτύπωμά» της στο περιβάλλον, αλλά και κυρίως την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, το κόστος του οποίου αποτελεί σήμερα μια αξιοσημείωτη δαπάνη για κάθε νοικοκυριό.

Ψυγεία και καταψύκτες
Στην ενεργειακή ετικέτα σε ψυγεία και καταψύκτες αναφέρονται πληροφορίες για την κατάταξη της συσκευής και κατά συνέπεια την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αναμένεται να έχει κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
Η ταξινόμηση σε ενεργειακή κατηγορία γίνεται ανάλογα με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής και λαμβάνει υπόψη τόσο την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση της συσκευής όσο και τον ισοδύναμο όγκο της, αλλά και την ψυκτική της ικανότητα. 
Έτσι ανάλογα με την τιμή του δείκτη αυτού η συσκευή κατατάσσεται σύμφωνα με τον πίνακα.
Για τους παραπάνω λόγους κατά την αγορά κάποιου ψυγείου και ιδιαίτερα όταν συγκρίνονται δύο συσκευές, δεν πρέπει να λαμβάνεται μόνο η ενεργειακή κατάταξη της συσκευής αλλά όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από την ετικέτα, όπως:
• Το μέγεθος του ψυγείου και του καταψύκτη
• Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
• Η ενεργειακή απόδοση (μέσω της ενεργειακής κατάταξης)
• Το επίπεδο θορύβου
• Το επίπεδο ψύξης
Πιο συγκεκριμένα δυο παραπλήσιου μεγέθους συσκευές (ψυγείου και καταψύκτη) είναι συγκρίσιμες ως προς την κατανάλωση τους και την ενεργειακή τους κατάταξη. Αντίθετα, όταν συγκρίνονται δύο συσκευές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος του ψυγείου και του καταψύκτη σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση, αλλά επίσης και το κατά πόσο ο καταναλωτής είναι διαθέσιμος να παραβλέψει το γεγονός ότι μια συσκευή είναι μικρότερή σε μέγεθος ή έχει περισσότερο θόρυβο, αλλά έχει καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι η τιμή της ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος υπολογίζεται από την προσομοίωση  λειτουργίας της συσκευής εν μέρει γεμάτης. Η κατανάλωση αυτή αυξάνεται αν το ψυγείο είναι πλήρες και επηρεάζεται άμεσα από τη παράμετρο αυτή. 
Έτσι αν συγκρίνονται δυο ψυγεία, το ένα μεγαλύτερο από το άλλο, αλλά με παρόμοια ενεργειακή απόδοση και κατανάλωση και το μικρότερο αναμένεται να είναι πλήρως γεμάτο ενώ το μεγαλύτερο εν μέρει, τότε η επιλογή του μεγαλύτερου ίσως να ήταν πιο σωστή ενεργειακά. Αντίθετα αν το μεγαλύτερο ψυγείο αναμενόταν να είναι ελάχιστα γεμάτο, ενώ το μικρότερο να είναι εν μέρει πλήρες, τότε πιο οικονομική κρίνεται η λειτουργία του μικρότερου.
Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή ετικέτα παρέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες έτσι ώστε ο καταναλωτής να αξιολογήσει κατά πόσο καλύπτονται οι ανάγκες του. 

Πλυντήρια Ρούχων
Η χωρητικότητα που αναφέρεται στην ετικέτα αντιπροσωπεύει τη χωρητικότητα για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με πλήρες φορτίο ή το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C με πλήρες φορτίο, ανάλογα με το ποια από τις δύο τιμές είναι μικρότερη. 
Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Η ενεργειακή κατάταξη της συσκευής γίνετε μέσω του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τα εξής:
• Την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, για 220 τυπικούς κύκλους πλυσίματος
• Την χωρητικότητα της συσκευής 
• Την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής
• Την κατανάλωση σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών στους 40ο και 60ο  
• Τη διάρκεια τυπικού προγράμματος βαμβακερών στους 40ο και 60ο 
Ανάλογα με την τιμή του συντελεστή οι συσκευές κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα.
Για την κατανάλωση του νερού μετράται η ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η τάξη απόδοσης στεγνώματος προσδιορίζεται από το σταθμισμένο μέσο όρο της απομένουσας στα ρούχα υγρασίας, για πλύση στους 60 με μερικό και πλήρες φορτίο και στους 40 με μερικό φορτίο. 
Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα.
Για την επιλογή του κατάλληλου πλυντηρίου για κάθε καταναλωτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τια ανάγκες που πρέπει να καλύψει η συσκευή. Δεν πρέπει να λαμβάνεται καθαρά και μόνο ένας παράγοντας, όπως η ενεργειακή κατάταξη ή η κατανάλωση του ρεύματος, αλλά συνδυαστικά ιδιαίτερα με τη χωρητικότητα του πλυντηρίου. 
Για παράδειγμα δεν πρέπει να προτιμάτε ένα μικρής χωρητικότητας πλυντήριο σε σύγκριση με ένα μεγαλύτερο το οποίο έχει μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος· αυτό είναι αναμενόμενο. Αντίθετα το κριτήριο που πρέπει να τεθεί πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον όγκο των ρούχων που πρέπει να πλυθούν, καθώς είναι οικονομικότερη η χρήση του πλυντηρίου σε πλήρες φορτίου παρά σε μερικό. 
Ο καταναλωτής πρέπει λοιπόν να γνωρίζει την χωρητικότητα του πλυντηρίου που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του και να μην παρασύρεται από άλλους δείκτες, όπως η φαινομενικά μικρότερη κατανάλωση που μπορεί να έχουν άλλες μικρότερες συσκευές. Έτσι συνδυαστικά με τη χωρητικότητα της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
• Η ενεργειακή κατάταξη της συσκευής, ουσιαστικά η ενεργειακή της απόδοση
• Η ετήσια κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος
• Η ετήσια κατανάλωση νερού
Ένα δευτερεύοντα συνήθως ρόλο για την επιλογή μεταξύ δύο συσκευών ίδιων χαρακτηριστικών μπορεί να έχουν η απόδοση του στυψίματος και τα επίπεδα θορύβου κατά το πλύσιμο και το στύψιμο. Σε κάθε περίπτωση μέσω της ενεργειακής ετικέτας παρέχονται όλες οι πληροφορίες για την επιλογή του κατάλληλου για κάθε καταναλωτή πλυντηρίου.
Κάποιες επιπλέον χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή κάποιου πλυντηρίου έναντι κάποιων άλλων είναι ο αριθμός των στροφών  που επιτυγχάνετε κατά το στύψιμο, ο αριθμός και τα είδη προγραμμάτων, η ευκολία χειρισμού, η ύπαρξη ή όχι τεχνολογιών εξοικονόμησης

Πλυντήρια πιάτων
Τα πλυντήρια πιάτων διαθέτουν και αυτά με τη σειρά τους την νέα ετικέτα της ευρωπαϊκής ένωσης στην οποία αναγράφονται διάφορες πληροφορίες για την κατάλληλη επιλογή συσκευής από τον καταναλωτή, ενώ μπορούν να δώσουν μια αίσθηση του κόστους λειτουργίας της συσκευής.
Μια παράμετρος που πρέπει να ληφθεί αρχικά υπόψη είναι η ενεργειακή κατηγορία στην οποία ανήκει η συσκευή η οποία αντικατοπτρίζει και την ενεργειακή της απόδοση. 
Για τον προσδιορισμό της χρησιμοποιούνται διάφορες παράμετροι όπως:
• Η ετήσια κατανάλωση που ισοδυναμεί με 280 τυπικούς κύκλους πλυσίματος
• Την κατανάλωση για ένα τυπικό κύκλο πλυσίματος
• Την κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή
• Τη διάρκεια του προγράμματος για ένα τυπικό κύκλο καθαρισμού
Ανάλογα με την τιμή του συντελεστή οι συσκευές κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 
Για την κατανάλωση του νερού μετράται η ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας (280 τυπικοί κύκλου καθαρισμού). Για τον υπολογισμό της τάξης  απόδοσης στεγνώματος χρησιμοποιείται η μέση βαθμολογία ύγρανσης κάθε αντικειμένου, ανάλογα με τα ίχνη ή τις αυλακώσεις νερού που παρατηρούνται. Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 
Σε αυτή τη περίπτωση για την επιλογή της κατάλληλης συσκευής πρέπει αρχικά να εκτιμηθεί από τον καταναλωτή η χωρητικότητα που πρέπει να έχει το πλυντήριο πιάτων, καθώς η αγορά ενός σαφώς μεγαλύτερού ή μικρότερου πλυντηρίου από αυτό που χρειάζεται μπορεί να αποβεί αντιοικονομική κατά τη χρήση της. 
Μεταξύ παρόμοιων ή ίδιων συσκευών θα πρέπει πάντα να προτιμάται αυτό με την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ όταν συγκρίνονται συσκευές διαφορετικών χαρακτηριστικών, θα πρέπει να επιλέγεται αυτή που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του καταναλωτή, σε συνδυασμό πάντα και με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής.

Στεγνωτήρια
Είναι κατεξοχήν ενεργοβόρες  συσκευές και για αυτό το λόγο πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή της καταλληλότερης καθώς εύκολα μπορούν να αποδειχθούν πολύ ακριβές κατά τη χρήση τους. Στην ενεργειακή ετικέτα ένα από τα βασικά στοιχεία που αναφέρεται είναι ο τύπος του στεγνωτηρίου καθώς επίσης και η πηγή ενέργειας 
Τα στεγνωτήριά ανοικτού κυκλώματος κυκλοφορίας αέρα είναι λιγότερο ενεργοβόρα και φθηνότερα από τα στεγνωτήρια με σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών. Τα μοντέλα αυτά λειτουργούν απομακρύνοντας τους υδρατμούς μέσα από ένα σωλήνα. Έτσι, θα πρέπει να τοποθετήσετε εξωτερικό αεραγωγό στον τοίχο ή να τα τοποθετείτε κοντά σε παράθυρο για να περνάει έξω ο σωλήνας.
Τα στεγνωτήρια με σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών είναι ελαφρώς πιο ακριβά από τα στεγνωτήρια με αεραγωγούς, αλλά μπορείτε να τα τοποθετήσετε όπου θέλετε, με την προϋπόθεση να αερίζεται καλά το δωμάτιο. 
Τα στεγνωτήρια αυτά λειτουργούν αφαιρώντας από τον κάδο τους υδρατμούς και ψύχοντάς τους εντός συσκευής. Στη συνέχεια, το νερό συλλέγεται σε ένα δοχείο, το οποίο πρέπει να βγάζετε και να αδειάζετε τακτικά. Πηγή ενέργειας στα στεγνωτήρια μπορεί να είναι είτε το ηλεκτρικό ρεύμα είτε το αέριο.
Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη πριν την αγορά μιας συσκευής είναι η ενεργειακή της απόδοση. Για την κατάταξη των συσκευών υπολογίζετε και σε αυτή τη περίπτωση ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας
• Τη σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση (160 κύκλοι στεγνώματος ανά έτος)
• Τη χωρητικότητα της συσκευής
• Τη διάρκεια τυπικού προγράμματος στεγνώματος.
Η απόδοση συμπύκνωσης ενός προγράμματος είναι ο λόγος της μάζας υγρασίας που συμπυκνώνεται και συλλέγεται στο δοχείο του οικιακού στεγνωτηρίου ρούχων με συμπύκνωση υδρατμών προς τη μάζα υγρασίας που απομακρύνεται από το φορτίο μέσω του προγράμματος, η οποία προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της μάζας του υγρού φορτίου δοκιμής πριν από το στέγνωμα και της μάζας του φορτίου δοκιμής μετά το στέγνωμα. 
Για τον υπολογισμό της σταθμισμένης απόδοσης συμπύκνωσης λαμβάνεται υπόψη η μέση απόδοση συμπύκνωσης για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο. 
Το κατάλληλο στεγνωτήριο για κάποιο καταναλωτή είναι αυτό που πρώτα από όλα καλύπτει τις ανάγκες του, αλλά ταυτόχρονα να έχει όσο πιο μικρή ενεργειακή κατανάλωση γίνετε. 
Η ενεργειακή ετικέτα επίσης διαθέτει και επιπλέον πληροφορίες, όπως το χρόνο του κύκλου στεγνώματος και το επίπεδο θορύβου, που μπορούν να είναι σημαντικές στην επιλογή κάποιας συσκευής έναντι κάποιας άλλης με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ